Codul etic

Descarcă aici Codul de etică al AFIT România

I.        INTRODUCERE
Prezentul Cod de Etică defineşte principiile şi normele morale ce coordonează atât relaţiile pe plan intern între membrii AFIT, cât şi pe cele dintre membrii AFIT şi factorii implicaţi în piaţa serviciilor de traducere şi interpretariat: clienţi, parteneri, furnizori, angajaţi sau companii concurente.
Principiile etice pe care se fundamentează normele prezentului Cod sunt: datoria de loialitate faţă de asociaţie, promovarea intereselor asociaţiei în raport cu cele proprii, respectul faţă de ceilalţi membri şi faţă de toţi factorii implicaţi în piaţa serviciilor de traducere şi interpretariat, evitarea şi depăşirea potenţialelor conflicte interpersonale, cultivarea dialogului şi a spiritului de colaborare.
Scopul Codului îl constituie promovarea unei conduite etice care să contribuie la împlinirea scopului AFIT de dezvoltare a pieţei de interpretariat şi traduceri prin orientarea acesteia către servicii de calitate, precum şi la realizarea obiectivelor propuse şi asumate prin statutul Asociaţiei.

 

II.      NORME ETICE
 1. În exercitarea activităţii de traducere sau interpretariat, companiile membre se obligă să manifeste un comportament corect faţă de clienţi, subcontractanţi, celelalte companii membre sau concurenţi.
 2. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să comercializeze servicii de traducere sau interpretariat respectând legislaţia fiscală în vigoare.
 3. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să adopte şi să menţină proceduri de lucru şi standarde de calitate care să le permită să ofere clienţilor servicii de traducere şi interpretariat conforme cu necesităţile şi interesele acestora şi cu cele mai bune practici în domeniu.
 4. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să îşi acorde sprijin reciproc, să manifeste solidaritate şi colegialitate faţă de celelalte companii membre ale asociaţiei, fiind deschişi posibilităţii de a colabora pentru derularea diferitelor proiecte de traducere sau interpretariat, precum şi a unor proiecte de interes general pentru piaţa de profil.
 5. Membrii AFIT ROMÂNIA vor lua toate măsurile rezonabile pentru a evita orice practică, acţiune sau demers care ar putea leza interesele comerciale şi/sau de imagine ale unui alt membru.
 6. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să nu recurgă la niciun fel de practici neloiale, aşa cum sunt acestea definite prin lege, incluzând – fără a se limita la – tarife de dumping, reclamă mincinoasă sau înşelătoare, afirmaţii defăimătoare la adresa companiilor concurente, încălcarea unui drept de proprietate intelectuală etc., în scopul de a obţine beneficii pentru sine în dauna celorlalţi.
 7. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să îşi selecteze angajaţii şi colaboratorii pe baza unor criterii de calificare şi competenţă profesională, precum şi să se preocupe de formarea, perfecţionarea şi specializarea continuă a acestora, în conformitate cu cele mai bune practici şi standarde în domeniul traducerii şi interpretariatului.
 8. Membrii AFIT ROMÂNIA se vor abţine de la recrutarea activă şi cu intenţie a personalului de specialitate al celorlalţi membri.
 9. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să accepte doar acele proiecte de traducere şi interpretariat pentru care pot asigura servicii profesioniste, cu un nivel de calitate ridicat, utilizând în acest scop resurse umane şi tehnice adecvate.
 10. Înainte de prestarea efectivă a serviciilor, companiile membre AFIT ROMÂNIA vor încheia atât cu clienţii, cât şi cu subfurnizorii, contracte şi/sau note de comandă ferme, clare, din care să reiasă fără echivoc obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte detaliile şi condiţiile proiectului de traducere sau interpretariat avut în vedere, precum şi asigurarea calităţii serviciului furnizat.
 11. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care au acces direct sau indirect prin relaţia cu clienţii lor, precum şi să impună angajaţilor sau colaboratorilor clauze similare de confidenţialitate. Companiile membre nu vor putea divulga astfel de informaţii cu caracter confidenţial decat cu acordul expres al clienţilor sau în cazul existenţei unei obligaţii legale în acest sens. Totodată, astfel de informaţii confidenţiale, chiar fără a fi divulgate, nu vor putea fi folosite în detrimentul foştilor sau actualilor clienţi.
 12. Companiile membre AFIT ROMÂNIA se angajează să întreprindă demersuri pentru educarea pieţei serviciilor de traducere şi interpretariat, precum şi pentru protecţia intereselor factorilor implicaţi în aceasta piaţă (clienţi, angajaţi, liber profesionişti) şi combaterea oricăror practici sau acţiuni ce contravin prezentului Cod sau bunelor practici din domeniul traducerii şi interpretariatului.
 13. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să asigure aplicarea prezentului Cod de etică în activitatea lor curentă şi să se conformeze statutului, regulilor, regulamentelor şi hotărârilor AFIT ROMÂNIA.
 14. Companiile membre se obligă să nu întreprindă nici un demers în numele AFIT ROMÂNIA sau implicând numele şi/sau imaginea asociaţiei, fără consultarea şi acordul expres al acesteia.
 15. Membrii AFIT ROMÂNIA se obligă să evite orice situaţie ce ar putea reprezenta un conflict de interese care să lezeze imaginea publică a AFIT ROMÂNIA ca organizaţie, ori a uneia sau mai multora dintre companiile membre. În eventualitatea în care o situaţie de conflict de interese se iveşte dincolo de controlul companiei implicate, aceasta se obligă să notifice imediat AFIT ROMÂNIA în această privinţă şi să ia măsuri de remediere a situaţiei.
III.    MEDIERE ŞI SANCŢIUNI
În cazul unor conflicte care nu pot fi soluţionate amiabil între companiile membre, acestea le vor încredinţa spre soluţionare AFIT ROMÂNIA. Respectivul conflict va fi arbitrat de către membrii consiliului director al asociaţiei.
Încălcarea gravă a dispoziţiilor prezentului Cod de etică, de natură să aducă prejudicii asociaţiei sau unei/mai multor companii membre, poate duce la excluderea respectivului membru din AFIT ROMÂNIA, conform prevederilor statutare. Excluderea se hotărăşte de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.