Legal Translation in the 21st Century – Specific Skills, Specific Issues – Vorbitori

#TranslatingEurope Workshop 2021

#TranslatingEurope
Workshop 2021

AcasăTematicăVorbitoriOrganizatoriÎnregistrare

Monika POPIOLEK | Laura MIHĂILESCU | Elena SEIFERT | Veronica DURBACĂ | Andreea-Maria SĂRMAȘIU


Monika POPIOLEK

Monika POPIOLEK Monika este președinte al companiei MAart Agency Ltd din 1991 și al companiei Mobiling Ltd. din 2011. Este absolventă a Facultății de Limbi Moderne a Universității din Varșovia – Institutul de Engleză (MA), a Programului MBA Executiv din cadrul Universității de Tehnologie din Varșovia (WUT BS, London Business School, HEC Paris, NHH Bergen – diplomă comună MBA) precum și a unui program doctoral de management al Școlii de Economie din Varșovia (SGH). Specializarea ei de cercetare se referă la managementul strategic al calității și standarde.
Monika este președintele Asociației Poloneze a Companiilor de Traduceri (PSBT) (din 2009), traducător și interpret autorizat (din 1998), formator pentru auditori ISO, președinte al Comitetului polonez pentru standardizare (PKN) – Sectorul problemelor generale și sistemelor de management (din 2010), președinte al Comitetului tehnic PKN 256 pentru resurse lingvistice, terminologie, traducere și interpretare – ISO TC 37 Mirror Committee (din 2008), șef al delegației naționale poloneze la ISO TC 37, precum și expert OASIS, ISO și CEN (din 2007) și reprezentantul EUATC la ISO TC 37 (din 2014).
A contribuit la redactarea mai multor articole academice și de profil privind standardele de traducere, asigurarea calității, managementul strategic al calității și terminologie și a susținut prezentări la toate conferințele importante din domeniu (Loc World, ATA, TM-Europe, ATC, EUATC, Translating Europe Forums and Workshops ale Comisiei Europene, Points of View Bi-Annual Conference etc.). Monika este afiliată la numeroase organizații din domeniul lingvistic și de afaceri (membru al Consiliului de conducere al ATA TCD, membru expert PSBT și TEPIS, membru al Consiliului KIG, membru al Comitetului director TC 37, SAAMBA și WeConnect, printre altele). Ca expert în domeniul standardizării, Monika este specializată în standardele ISO 20771, ISO 17100, ISO 9001, ISO/IEC 82079-1, ISO 13485, ISO 27001, XLIFF, EFQM, TQM. A fost membru în echipa de redactare a standardului ISO 17100 (Servicii de traducere – Cerințe) și este conducător de proiect pentru standardul ISO 20771 (Legal Translation – Requirements), publicat în 2020.
Monika is President of MAart Agency Ltd since 1991 and Mobiling Ltd. since 2011. She is a graduate of the University of Warsaw Faculty of Modern Languages – English Institute (MA), Executive MBA Programme at the Warsaw University of Technology Business School (WUT BS, London Business School, HEC Paris, NHH Bergen – joint MBA degree), and a PhD Management Programme at the Warsaw School of Economics (SGH). Her research specialization in strategic quality management and standards.
Monika is the President of the Polish Association of Translation Companies (PSBT) (since 2009), a certified sworn translator and interpreter (since 1998), ISO auditor trainer, Chair of the Polish Committee for Standardization (PKN) General Issues and Management Systems Sector (since 2010), Chair of the PKN Technical Committee 256 on Language, Terminology, Translation and Interpreting – ISO TC 37 Mirror Committee (since 2008), Head of Polish national delegation to ISO TC 37 as well as OASIS, ISO and CEN expert (since 2007), and the EUATC Liaison Representative to ISO TC 37 (since 2014).
She has a few industry and academic publications on translation standards, quality assurance, strategic quality management and terminology, and presented at all the leading industry conferences (Loc World, ATA, TM-Europe, ATC, EUATC, EC’s Translating Europe Forums and Workshops, Points of View Bi-Annual Conference etc.). Monika is affiliated with many language and business organisations (ATA TCD Leadership Council member, PSBT and TEPIS expert member, KIG Council member, TC 37 Steering Committee member, SAAMBA and WeConnect, among others). As a standards expert Monika specializes in: ISO 20771, ISO 17100, ISO 9001, ISO/IEC 82079-1, ISO 13485, ISO 27001, XLIFF, EFQM, TQM. She was one of the editors for the ISO 17100 (Translation services – Requirements) standard and is the Project Leader for ISO 20771 (Legal Translation – Requirements) which is due to be published in 2020.Laura MIHĂILESCU

Laura MIHĂILESCU Licențiată a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București și cu un master în interpretare de conferință în cadrul aceleași universități, Laura Mihăilescu a acumulat o experiență de peste 20 ani în procesul de traducere și revizie de texte juridice (în special acquis-ul Uniunii Europene și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului).
În prezent, conduce Serviciul Coordonare Traduceri din cadrul Institutului European din România și este Reprezentant Național Servicii Publice în cadrul comitetului Coordonarea Europeană a Resurselor Lingvistice.
Graduated from the Faculty of Foreign Languages and Literatures at the University of Bucharest and having a master’s degree in conference interpretation at the same University, Laura Mihăilescu has gained more than 20 years of experience in the translation and revision of legal texts (in particular the acquis of the European Union and the case-law of the European Court of Human Rights).
She currently heads the Translation Coordination Service of the European Institute in Romania and she is the National Representative of Public Services in the European Coordination Committee for Linguistic Resources.Elena SEIFERT

Elena SEIFERT Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București și a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Elena a acumulat o experiență de 12 ani în domeniul juridic, în principal ca avocată în cadrul Baroului București, specializată în domeniul dreptului comercial și financiar-bancar. Lucrează ca jurist-lingvist la Curtea de Justiție a Uniunii Europene din februarie 2015.
A graduate of the Faculty of Law of the University of Bucharest and the Franco-Romanian Legal College of European Studies (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Elena has 12 years of experience in the legal field, mainly as a lawyer at the Bucharest Bar, specialized in commercial and financial-banking law. She works as a lawyer-linguist for the Court of Justice of the European Union since February 2015.Veronica DURBACĂ

Veronica DURBACĂ Absolventă a Facultății de Drept a Universității București (2002) și a Masteratului de Traducere, Terminologie și Interpretare de Conferință din cadrul Facultății de Limbi Străine a Universității București (2003), traducătoare freelance până în 2006, traducătoare la Consiliul Uniunii Europene (2006), jurist lingvist la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (din 2007).
A graduate of the Faculty of Law of the University of Bucharest (2002) and of the Master of Translation, Terminology and Conference Interpretation of the Faculty of Foreign Languages of the University of Bucharest (2003), freelance translator until 2006, translator at the Council of the European Union (2006), linguist lawyer at the Court of Justice of the European Union (since 2007).Andreea-Maria SĂRMAȘIU

Andreea-Maria SĂRMAȘIU Andreea-Maria SĂRMAȘIU este doctorand în studii de traducere/traductologie la Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Deține o diplomă de licență în Limbi Moderne Aplicate și un Master european în Traducere și Terminologie, dobândind experiență profesională prin programele de stagii și colaborările desfășurate în cadrul diferitelor instituții și institute culturale naționale și europene (Departamentul Limbi Moderne Aplicate, Curtea de Conturi Europeană, Institutul Francez din România/Cluj-Napoca. Este foarte activă ca trainer de limbi străine, în aprilie 2018 a publicat prima carte de gramatică practică în limba franceză (LIMBA FRANCEZĂ – Culegere de teste grilă pentru admiterea în învățământul superior, Academia de Poliție și Școlile de Poliție și pentru exersarea limbii franceze) și în februarie 2020 o a doua carte de gramatică practică în limba engleză (LIMBA ENGLEZĂ – Culegere de teste grilă pentru admiterea în învățământul superior, Academia de Poliție și Şcolile de Poliție).
Andreea-Maria SĂRMAȘIU is a PhD Student in Translation Studies at the Doctoral School in Linguistic and Literary Studies of Babeș Bolyai University in Cluj-Napoca. She holds a Bachelor’s degree in Applied Modern Languages and a European Master’s degree in Translation and Terminology, having acquired professional experience during the traineeships programmes and collaborations within different national and European institutions and cultural institutes (Applied Modern Languages Department, European Court of Auditors, French Institute in Romania/ Cluj-Napoca). She is very active as a language trainer, in April 2018 she published her first practical grammar book in French (LIMBA FRANCEZĂ – Culegere de teste grilă pentru admiterea în învățământul superior, Academia de Poliție și Şcolile de Poliție și pentru exersarea limbii francize) and in February 2020 a second practical grammar book in English (LIMBA ENGLEZĂ – Culegere de teste grilă pentru admiterea în învățământul superior, Academia de Poliție și Şcolile de Poliție).


Organizatori

Afit UE