Legal Translation in the 21st Century – Specific Skills, Specific Issues – Tematică

#TranslatingEurope Workshop 2021

#TranslatingEurope
Workshop 2021

AcasăTematicăVorbitoriOrganizatoriÎnregistrare

10:00 – 10:15
Introducere și cuvânt de bun venit
Registration and opening remarks

10:15 – 11:10
Cerințele noului standard ISO 20771:2020 privind traducerile juridice
– Monika Popiolek, Președinte PSBT (Asociația Firmelor de Traduceri din Polonia)
ISO 20771 – the new ISO Standard on Legal Translation requirements
– Monika Popiolek, President PSBT Poland

ISO 20771:2020 este primul standard internațional specializat, dezvoltat pentru traducători. Standardul nu stabilește doar competențele și calificările unui traducător juridic, ci acoperă și toate aspectele profesionale ale serviciului de traducere juridică (inclusiv confidențialitatea, securitatea, dezvoltarea profesională continuă și necesitatea afilierii la organizații profesionale), precum și cadrul pentru procesul de traducere juridică care afectează în mod direct calitatea și furnizarea serviciilor de traducere juridică. În cadrul acestei prezentări, conducătorul de proiect ISO pentru standardul ISO 20771 va explica despre ce este vorba în acest standard inovator și de ce este acesta atât de important pentru traducătorii juridici profesioniști din întreaga lume, asociațiile din domeniu, precum și pentru instituțiile publice. Vorbitorul va discuta, de asemenea, pe scurt despre potențialul de implementare și certificare al standardului, precum și despre rolul său în promovarea celor mai bune practici, a profesionalizării și specializării pe piața traducerilor.
ISO 20771:2020 is the first specialist international standard developed for individual translators. The standard not only sets out the competences and qualifications of a legal translator but also covers all professional aspects of the legal translation service (incl. confidentiality, security, continuing professional development and the need for affiliation with professional organisations) as well as at the framework for the legal translation process directly affecting the quality and delivery of legal translation services. In this presentation, the ISO project leader for ISO 20771 will explain what this ground-breaking standard is about and why it is so important for professional legal translators worldwide, industry associations and public institutions. The speaker will also briefly discuss the standard’s implementation and certification potential as well as its role in promoting best practice, and professionalization and specialization on the translation market.

Sesiune de întrebări și răspunsuri
Q&A

11:10 – 11:50
Importanța resurselor lingvistice pentru traducerile juridice în era digitală
– Laura Mihăilescu, Șef Serviciu Coordonare Traduceri, Institutul European din România (http:/ier.gov.ro/)
The Importance of Language Resources for Legal Translation in the Digital Age
– Laura Mihailescu, Head of the Translation Coordination Unit and ELRC Public Services National Anchor Point (http:/ier.gov.ro/)

Autorul va argumenta importanța resurselor lingvistice în asigurarea calității unui text juridic tradus și revizuit. Vor fi evidențiate principalele provocări pe care le întâmpină România comparativ cu alte state din Uniunea Europeană. Accentul va fi pus pe recomandările de bună practică evidențiate în ELRC White Paper: Sustainable Language Date Sharing to Support Language Equality in Multilingual Europe – Why Language Data Matters.
The author will deliver arguments on the importance of linguistic resources in ensuring the quality of a translated and revised legal text. The main challenges faced by Romania compared to other countries in the European Union will be highlighted. The focus will be on the good practice recommendations outlined in the ELRC White Paper: Sustainable Language Data Sharing to Support Language Equality in Multilingual Europe – Why Language Data Matters.

Sesiune de întrebări și răspunsuri
Q&A

11:50 – 12:00
Pauză de cafea
Break

12:00 – 12:40
Introducere – tipurile de documente traduse în cadrul CJUE
Particularități ale traducerii textelor juridice la CJUE – surse de terminologie, SDL Trados și Machine Translation
– Elena Seifert, jurist-lingvist la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introduction – types of documents translated within the CJEU (Court of Justice of the European Union)
Particularities of the translation of legal texts in the CJEU – terminology, SDL Trados and Machine Translation
– Elena Seifert, lawyer-linguist for the Court of Justice of the European Union

Aspecte urmărite în cadrul revizuirii juridice la unitatea de limbă română a CJUE
Contexte de drept al Uniunii versus contexte de drept național – dificultăți specifice
Exemple în unele perechi de limbi de lucru ale unității române
Concluzii
– Veronica Durbacă, jurist lingvist la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Issues pursued in the legal review of the CJEU’s Romanian language unit
EU law contexts versus national law contexts – specific difficulties
Examples in some pairs of working languages of the Romanian unit
Conclusions
– Veronica Durbacă, linguist lawyer at the Court of Justice of the European Union

Sesiune de întrebări și răspunsuri
Q&A

12:40 – 13:20
Dezvoltarea profesională continuă a traducătorilor de texte juridice – elaborarea de strategii eficiente de învățare pe tot parcursul vieții
– doctorand Andreea-Maria Sărmașiu, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca
Continuous Professional Development for Legal Translators – Designing Effective Lifelong Learning Strategies
– Andreea Sarmasiu, PhD student, Babes-Bolyai University

Este general recunoscut faptul că traducerea juridică inspiră și alte tipuri de traduceri și se inspiră din acestea, deoarece se străduiește să depășească provocările textuale și extratextuale, bazându-se pe angajamentul traducătorului de a se implica într-o dezvoltare profesională continuă. În acest context, Mona Baker subliniază că „la fel ca medicii și inginerii, ei [traducătorii] trebuie să-și dovedească atât lor înșiși, cât și altora, că dețin controlul asupra ceea ce fac; că nu traduc bine doar pentru că au un «fler» pentru traducere, ci mai degrabă pentru că, la fel ca alți profesioniști, au făcut un efort conștient de a înțelege diferite aspecte ale muncii lor.” (Baker, 1992:4). Din acest punct de vedere, prezentarea se concentrează asupra mecanismelor de elaborare a strategiilor eficiente, care stau la baza efortului conștient prin activități predate și învățate, ca parte a dezvoltării continue a carierei în domeniul traducerii juridice. Discutăm despre transferul de la teorie la practică, de la caracterul distinctiv lingvistic și juridic la o abordare interdisciplinară pentru a demonstra practic că identificarea unor strategii eficiente, care stau la baza efortului conștient prin activități predate și învățate, ca parte a dezvoltării continue a carierei în domeniul traducerii juridice.
It is generally acknowledged that legal translation is inspired by and also inspires other types of translation, as it strives to overcome textual and extratextual challenges by relying on the translator’s commitment to engage in continuous professional development. In this context, Mona Baker emphasizes that „like doctors and engineers, they [the translators] have to prove to themselves as well as others that they are in control of what they do; that they do not just translate well because they have a ‘flair’ for translation, but rather because, like other professionals, they have made a conscious effort to understand various aspects of their work.” (Baker, 1992:4). From this point of view, the presentation focusses on mechanisms of designing effective strategies, which underpin the conscious effort through taught and learned activities, as part of ongoing career development in the field of legal translation. We discuss the transfer from theory to practice, from linguistic and legal distinctiveness to an interdisciplinary approach to practically demonstrate that the identification of valid strategies in the legal translation field depends on the academics and professionals co-working to achieve the individualised approach needed to promote quality outputs.

Sesiune de întrebări și răspunsuri
Q&A


Organizatori

Afit UE